Skip to content

Tính toán số phức

Số phức liên hợp (Conjg)

Ví dụ: Để thu được số phức liên hợp (Conjg) của 2 + 3i (Complex: a+bi)

  • (Conjugate) 23(i)
in trang này
Đầu trang