Skip to content

Giai thừa (!)

Hàm này thu được giai thừa của một giá trị bằng không hoặc một số nguyên dương.


Ví dụ: (5 + 3)! = 40320

  • 53(x!)
in trang này
Đầu trang