หมายเลขโมดูล 5413

การใช้ Mobile Link กับโทรศัพท์มือถือ

เมื่อมีการเชื่อมต่อ Bluetooth ระหว่างนาฬิกากับโทรศัพท์ การตั้งค่าเวลาบนนาฬิกาจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ และคุณสามารถใช้งานแอพเพลงจากนาฬิกาได้