หมายเลขโมดูล 5413

ตัวนับเวลาถอยหลัง

ใช้โหมดนับเวลาเพื่อนับเวลาถอยหลัง มีการส่งเสียงบีพหรือกระพริบเตือน เมื่อครบเวลานับถอยหลัง

การเตรียมพร้อม

ทำตามขั้นตอนนี้ในโหมดนับเวลา ใช้ (C) เพื่อไปยังโหมดนับเวลา

Reference การไปยังโหมดต่างๆ