หมายเลขโมดูล 5413

การตั้งค่าเวลาเริ่มต้นของตัวนับเวลา

1.กดปุ่ม (A) ค้างไว้ประมาณสองวินาที

[Set Hold] จะปรากฏขึ้นและหลักชั่วโมงจะกระพริบ

2.ตั้งค่าเวลาเริ่มต้นนับถอยหลัง

ปุ่ม (C): เลื่อนการกระพริบไปมาระหว่างชั่วโมง นาที และวินาที

สวิตช์หมุน: เปลี่ยนการตั้งค่าชั่วโมง นาที หรือวินาทีที่กระพริบ

หมายเหตุ

สามารถตั้งเวลาเริ่มต้นของตัวนับเวลาถอยหลัง ในหน่วย 1 วินาทีจนถึง 100 ชั่วโมง

3.กด (A) เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า

4.กด (C) สองครั้งเพื่อกลับไปที่โหมดบอกเวลาปกติ