หมายเลขโมดูล 5413

ตัวจับเวลา

ตัวจับเวลาสามารถจับเวลาตั้งแต่เริ่มต้นถึงตำแหน่งปัจจุบันได้ถึง 999 ชั่วโมง 59 นาที 59 วินาที

ทั้งยังสามารถจับเวลาเป็นช่วงๆ ได้ด้วย

การเตรียมพร้อม

ทำตามขั้นตอนนี้ในโหมดจับเวลา ใช้ (C) เพื่อไปยังโหมดจับเวลา

Reference การไปยังโหมดต่างๆ