หมายเลขโมดูล 5413

ช่วงเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่

เมื่อพลังงานแบตเตอรี่เหลือน้อย ตัวระบุแบตเตอรี่จะเริ่มกะพริบและบางฟังก์ชันจะถูกปิดใช้งาน ถ้าตัวระบุแบตเตอรี่ต่ำกะพริบต่อเนื่อง ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่