หมายเลขโมดูล 5413

ไฟเรืองแสง

หน้าปัดนาฬิกาเรืองแสงได้เพื่อช่วยให้สามารถอ่านข้อมูลในที่มืด