หมายเลขโมดูล 5413

นาฬิกาปลุก

นาฬิกาจะส่งเสียงบีพและ/หรือกระพริบเตือน เมื่อถึงเวลาแจ้งเตือน

การเตรียมพร้อม

ทำตามขั้นตอนนี้ในโหมดตั้งเวลาปลุก ใช้ (C) เพื่อไปยังโหมดตั้งเวลาปลุก

Reference การไปยังโหมดต่างๆ