หมายเลขโมดูล 5413

ตัวระบุการปลุก

การเปิดใช้งานการปลุกหรือสัญญาณแจ้งต้นชั่วโมงจะทำให้ตัวระบุที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่บนหน้าจอ

เมื่อเปิดใช้งานการปลุก:

ตัวระบุการปลุกจะปรากฏขึ้น

เมื่อเปิดใช้งานการปลุกซ้ำ:

ตัวระบุการปลุกและตัวระบุการปลุกซ้ำจะปรากฏขึ้น (ตัวระบุการปลุกซ้ำจะกระพริบเมื่อกำลังมีการปลุกซ้ำ)

เมื่อเปิดใช้งานสัญญาณแจ้งต้นชั่วโมง:

ตัวระบุสัญญาณแจ้งต้นชั่วโมงจะปรากฏขึ้น