หมายเลขโมดูล 5413

การกำหนดค่านาฬิกาปลุก

1.หมุนสวิตช์หมุนเพื่อเลื่อนไปตามตัวเลขแจ้งเตือน ([-1] ถึง [-5], [:00]) จนกระทั่งการตั้งค่าที่คุณต้องการกำหนดค่าแสดงขึ้น

 • [-1] ถึง [-4]
  นี่คือการปลุกตามปกติ
 • [-5]
  นี่คือการปลุกแบบเตือนซ้ำ
  นาฬิกาจะปลุกเมื่อถึงเวลาแจ้งเตือน หลังจากนั้น จะมีการปลุกซ้ำไม่เกินเจ็ดครั้งทุกๆ รอบเวลาห้านาที
 • [:00]
  นี่คือสัญญาณแจ้งต้นชั่วโมง
  เมื่อเปิดใช้งาน นาฬิกาจะปลุกทุกชั่วโมงเมื่อขึ้นต้นชั่วโมง

2.ใช้ (D) เพื่อระบุการปลุกหรือการตั้งค่าสัญญาณแจ้งต้นชั่วโมงที่คุณต้องการ

 • [-1] ถึง [-5]
  [OFF]: ปิดการปลุก (จะไม่ส่งเสียง)
  [1TIME]: ทำการปลุกครั้งเดียวเมื่อถึงเวลาปลุก
  [DAILY]: ทำการปลุกทุกวันเมื่อถึงเวลาปลุก
 • [:00]
  [OFF]: ปิดใช้งานสัญญาณแจ้งต้นชั่วโมง
  [ON]: ระบุว่าเปิดใช้งานสัญญาณแจ้งต้นชั่วโมง และนาฬิกาจะทำการปลุกทุกชั่วโมงเมื่อขึ้นต้นทุกชั่วโมง

3.กดปุ่ม (A) ค้างไว้ประมาณสองวินาที

[SET Hold] จะปรากฏขึ้นและหลักชั่วโมงจะกระพริบ

4.ตั้งเวลาปลุก

ปุ่ม (C): เลื่อนการกระพริบไปมาระหว่างหลักชั่วโมงกับนาที

สวิตช์หมุน: เปลี่ยนการตั้งค่าชั่วโมงหรือนาทีที่กระพริบ

5.กด (A) เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า

6.กด (C) สี่ครั้งเพื่อกลับไปที่โหมดบอกเวลาปกติ