หมายเลขโมดูล 5413

การปิดนาฬิกาปลุก

1.หมุนสวิตช์หมุนเพื่อเลื่อนไปตามหน้าจอการปลุก จนกระทั่งแสดงการตั้งค่าที่คุณต้องการกำหนดค่า

2.กด (D) แล้ว [OFF] จะปรากฏขึ้น

3.กด (C) สี่ครั้งเพื่อกลับไปที่โหมดบอกเวลาปกติ