หมายเลขโมดูล 5413

การเลิกปลุก

กดปุ่มใดก็ได้ขณะที่มีเสียงบีพเพื่อปิดเสียง