หมายเลขโมดูล 5413

การตั้งค่าเบื้องต้น

การเตรียมพร้อม

ทำตามขั้นตอนนี้โหมดบอกเวลาปกติ ใช้ (C) เพื่อไปยังโหมดบอกเวลาปกติ

Reference การไปยังโหมดต่างๆ