หมายเลขโมดูล 5413

การกำหนดค่าการแจ้งเตือน

ใช้ขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อระบุเสียงบีพครั้งเดียว หรือบีพและกระพริบแจ้งเตือนสำหรับนาฬิกาปลุก ตัวนับเวลาถอยหลัง ฯลฯ

1.กดปุ่ม (A) ค้างไว้ประมาณสองวินาที

[SET Hold] จะปรากฏขึ้นและการตั้งค่าโซนเวลาจะกระพริบ

2.กดปุ่ม (C) 11 ครั้ง จนกระทั่งการตั้งค่า ([BEEP] หรือ [FLASH]) ในปัจจุบันกระพริบบนหน้าปัด

3.หมุนสวิตช์หมุนเพื่อแสดง [BEEP] หรือ [FLASH]

[BEEP]: การส่งเสียงบีพเพื่อแจ้งเตือน

[FLASH]: การส่งเสียงบีพและกระพริบเพื่อแจ้งเตือน

4.กด (A) เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า