หมายเลขโมดูล 5413

การเปิดเสียงการทำงานของปุ่ม

ใช้ขั้นตอนด้านล่างเพื่อเปิดหรือปิดเสียงเมื่อกดปุ่ม

1.กดปุ่ม (A) ค้างไว้ประมาณสองวินาที

[SET Hold] จะปรากฏขึ้นแล้วการตั้งค่าโซนเวลาจะกระพริบ

2.กดปุ่ม (C) 9 ครั้ง จนกระทั่งการตั้งค่า ([KEY♪] หรือ [MUTE]) ในปัจจุบันกระพริบบนหน้าปัด

3.หมุนสวิตช์หมุนเพื่อแสดง [KEY♪] หรือ [MUTE]

[KEY♪]: การเปิดเสียงการทำงาน

[MUTE]: แสดงตัวระบุการปิดเสียงและปิดเสียงการทำงาน

4.กด (A) เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า