หมายเลขโมดูล 5413

การจับเวลาเป็นช่วงๆ ในระหว่างจุดเริ่มต้นถึงสิ้นสุด

1.ใช้การดำเนินการด้านล่างนี้เพื่อจับเวลาเป็นช่วงๆ

2.กด (A) เพื่อรีเซ็ตเวลาตั้งแต่เริ่มต้นถึงตำแหน่งปัจจุบันเป็นศูนย์ทั้งหมด

3.กด (C) สามครั้งเพื่อกลับไปที่โหมดบอกเวลาปกติ