หมายเลขโมดูล 5413

การเชื่อมต่อกับโทรศัพท์

ส่วนนี้อธิบายวิธีทำการเชื่อมต่อ Bluetooth ระหว่างโทรศัพท์ที่จับคู่กับนาฬิกา

1.นำโทรศัพท์มาไว้ใกล้กับนาฬิกา (ภายในระยะหนึ่งเมตร)

2.wat_s ถ้าไม่ปรากฏตัวระบุ Bluetooth ให้กดปุ่ม (B) ค้างไว้ประมาณ 0.5 วินาทีเพื่อเชื่อมต่อ

ซึ่งจะทำการเชื่อมต่อ Bluetooth และทำให้ตัวระบุ Bluetooth ปรากฏขึ้น

  • นาฬิกาจะเข้าสู่โหมดควบคุม