หมายเลขโมดูล 5413

แจ้งเตือนเมื่อหลุดจากการเชื่อมต่อ

ในขณะที่มีการเชื่อมต่อ Bluetooth ระหว่างนาฬิกากับโทรศัพท์ สัญญาณเตือน [LINKLOSS] จะปรากฏบนหน้าปัดนาฬิกาในกรณีดังต่อไปนี้: ถ้าคุณไม่ได้ใช้โทรศัพท์เลย ถ้าระยะห่างระหว่างนาฬิกากับโทรศัพท์มากเกินไป ถ้าปิดโทรศัพท์ ถ้าขาดการเชื่อมต่อเนื่องจากการรบกวนสัญญาณวิทยุ หรือสาเหตุอื่น การขาดการเชื่อมต่อจะทำให้นาฬิกากลับสู่โหมดบอกเวลาปกติ
เมื่อเชื่อมต่อใหม่ ให้นำนาฬิกาและโทรศัพท์มาไว้ใกล้กัน และกดปุ่ม (B) ของนาฬิกาค้างไว้ประมาณ 0.5 วินาที

  • ถ้าเลือก "Tone" สำหรับการตั้งค่า G-SHOCK+ "Link loss alert" นาฬิกาจะส่งเสียงบีพเมื่อหลุดจากการเชื่อมต่อ
    Reference การกำหนดค่านาฬิกา