หมายเลขโมดูล 5413

การยกเลิกการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์

เมื่อต้องการสิ้นสุดการเชื่อมต่อ Bluetooth ให้กดปุ่ม (B) ค้างไว้ประมาณ 0.5 วินาทีจนกระทั่งตัวระบุ Bluetooth ดับลง