หมายเลขโมดูล 5413

การเข้าสู่โหมดเครื่องบินของนาฬิกา

ใช้โหมดการใช้งานบนเครื่องบินเพื่อปิดใช้งานการปล่อยคลื่นวิทยุ Bluetooth
ใช้โหมดการใช้งานบนเครื่องบินเมื่ออยู่ในโรงพยาบาล เครื่องบิน หรือสถานที่ใดก็ตามที่จำกัดการปล่อยคลื่นวิทยุ

1.wat_s ถ้านาฬิกาเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ ให้กดปุ่ม (B) ค้างไว้ประมาณ 0.5 วินาทีเพื่อสิ้นสุดการเชื่อมต่อ

2.wat_s กดปุ่ม (C) ค้างไว้ประมาณสี่วินาที

นาฬิกาจะเข้าสู่โหมดเครื่องบินและแสดงตัวระบุโหมดเครื่องบิน

  • แต่ละครั้งที่กดปุ่ม (C) ไว้ประมาณสี่วินาที นาฬิกาจะเข้าสู่หรือออกจากโหมดการใช้งานบนเครื่องบิน