Số mô đun 5684

Ghi vị trí hiện tại của bạn (TIME & PLACE)

Trong khi di chuyển hoặc đi lại, bạn có thể sử dụng quy trình dưới đây để ghi lại vị trí hiện tại của bạn, cùng với ngày và giờ, trên điện thoại của mình. Bạn có thể xem thông tin vị trí đã ghi trên bản đồ CASIO WATCHES khi đồng hồ được kết nối với điện thoại của bạn.

Ghi vị trí hiện tại của bạn

  1. wat_s Chuyển sang Chế độ hiển thị giờ hiện hành.

  2. wat_s Khi bạn muốn ghi lại vị trí hiện tại của mình, hãy nhấn (D).

  3. Thao tác này sẽ ghi vào bộ nhớ trên điện thoại các thông tin như vĩ độ và kinh độ của vị trí hiện tại khi bạn nhấn nút này, cùng với ngày và giờ.

    [OK] sẽ xuất hiện khi hoàn tất đăng ký. [ERR] sẽ xuất hiện khi đăng ký không thành công.

Xem vị trí đã ghi trên bản đồ

  1. phone-s Nhấn vào biểu tượng "CASIO WATCHES".

  2. phone-s Thực hiện thao tác hiển thị trên màn hình điện thoại để xem thông tin vị trí đã ghi.

Lưu ý

Bạn có thể sử dụng CASIO WATCHES để xóa thông tin vị trí đã ghi.

Trở lại

Tiếp