Số mô đun 5684

Liên kết với điện thoại

Khi đang có kết nối Bluetooth giữa đồng hồ và điện thoại (Mobile Link), cài đặt thời gian hiện tại của đồng hồ sẽ được tự động điều chỉnh. Bạn cũng có thể thay đổi các cài đặt khác của đồng hồ.

Lưu ý

Chức năng này chỉ có sẵn khi CASIO WATCHES đang chạy trên điện thoại.

Phần này mô tả các hoạt động của đồng hồ và điện thoại.
wat_s : Hoạt động của đồng hồ
phone-s : Hoạt động của điện thoại

Trở lại

Tiếp