Số mô đun 5684

Cấu hình cài đặt đồng hồ

Bạn cũng có thể cấu hình cài đặt thời gian báo thức, thời gian bắt đầu hẹn giờ và các cài đặt khác bằng CASIO WATCHES.

  1. phone-s Nhấn vào biểu tượng "CASIO WATCHES".

  2. wat_s Nhấn giữ (C) trong ít nhất ba giây cho đến khi [CNCT] bắt đầu nháy sáng. Thả nút này ra khi kim chỉ chế độ dịch chuyển đến BLE_mark.

  3. Khi kết nối giữa đồng hồ và điện thoại đã được thiết lập, [CNCT] sẽ dừng nháy sáng.

    Nếu vì lý do nào đó mà kết nối không thành công, [ERR] sẽ tạm thời xuất hiện trên màn hình rồi đồng hồ sẽ quay lại Chế độ hiển thị giờ hiện hành.

    5684_fl_BLEcnct_Start_Finish
  4. phone-s Chọn cài đặt bạn muốn thay đổi rồi thực hiện thao tác được hiển thị trên màn hình điện thoại.

Trở lại

Tiếp