Số mô đun 5684

Cấu hình cài đặt giờ thế giới

Thao tác xác định Thành phố theo giờ thế giới với CASIO WATCHES sẽ làm thay đổi Thành phố theo giờ thế giới của đồng hồ theo đó. Bạn có thể cấu hình cài đặt để tự động chuyển giờ mùa hè cho Thành phố theo giờ thế giới.

5684_img_WT

Lưu ý

Giờ thế giới CASIO WATCHES cho phép bạn chọn trong số gần 300 thành phố làm Thành phố theo giờ thế giới.

Bạn có thể sử dụng CASIO WATCHES để cấu hình cài đặt cho thành phố của người dùng không nằm trong số các Thành phố theo giờ thế giới sẵn có trong đồng hồ. Bạn phải sử dụng CASIO WATCHES để chọn một thành phố của người dùng làm Thành phố theo giờ thế giới của bạn.

Chọn Thành phố theo giờ thế giới

 1. phone-s Nhấn vào biểu tượng "CASIO WATCHES".

 2. wat_s Nhấn giữ (C) trong ít nhất ba giây cho đến khi [CNCT] bắt đầu nháy sáng. Thả nút này ra khi kim chỉ chế độ dịch chuyển đến BLE_mark.

 3. Khi kết nối giữa đồng hồ và điện thoại đã được thiết lập, [CNCT] sẽ dừng nháy sáng.

  Nếu vì lý do nào đó mà kết nối không thành công, [ERR] sẽ tạm thời xuất hiện trên màn hình rồi đồng hồ sẽ quay lại Chế độ hiển thị giờ hiện hành.

  5684_fl_BLEcnct_Start_Finish
 4. phone-s Thực hiện thao tác được hiển thị trên màn hình điện thoại. Cài đặt Giờ thế giới sẽ được thể hiện trên đồng hồ.

Cấu hình Cài đặt giờ mùa hè

 1. phone-s Nhấn vào biểu tượng "CASIO WATCHES".

 2. wat_s Nhấn giữ (C) trong ít nhất ba giây cho đến khi [CNCT] bắt đầu nháy sáng. Thả nút này ra khi kim chỉ chế độ dịch chuyển đến BLE_mark.

 3. Khi kết nối giữa đồng hồ và điện thoại đã được thiết lập, [CNCT] sẽ dừng nháy sáng.

  Nếu vì lý do nào đó mà kết nối không thành công, [ERR] sẽ tạm thời xuất hiện trên màn hình rồi đồng hồ sẽ quay lại Chế độ hiển thị giờ hiện hành.

  5684_fl_BLEcnct_Start_Finish
 4. phone-s Thực hiện thao tác được hiển thị trên màn hình điện thoại để chọn cài đặt giờ mùa hè.

 5. "Auto"
  Đồng hồ tự động chuyển giữa giờ tiêu chuẩn và giờ mùa hè.

  "OFF"
  Đồng hồ luôn hiển thị giờ tiêu chuẩn.

  "ON"
  Đồng hồ luôn hiển thị giờ mùa hè.

Lưu ý

Khi cài đặt giờ mùa hè là "Auto", đồng hồ sẽ tự động chuyển đổi giữa giờ tiêu chuẩn và giờ mùa hè. Bạn không cần chuyển đổi giữa giờ tiêu chuẩn và giờ mùa hè theo cách thủ công. Ngay cả khi bạn đang ở khu vực không phát hiện giờ mùa hè, bạn có thể để cài đặt giờ mùa hè của đồng hồ là "Auto".

Để biết thông tin về các khoảng giờ mùa hè, hãy tham khảo "Bảng giờ mùa hè" hoặc CASIO WATCHES.

Chuyển đổi Giờ thế giới và Giờ địa phương

 1. phone-s Nhấn vào biểu tượng "CASIO WATCHES".

 2. wat_s Nhấn giữ (C) trong ít nhất ba giây cho đến khi [CNCT] bắt đầu nháy sáng. Thả nút này ra khi kim chỉ chế độ dịch chuyển đến BLE_mark.

 3. Khi kết nối giữa đồng hồ và điện thoại đã được thiết lập, [CNCT] sẽ dừng nháy sáng.

  Nếu vì lý do nào đó mà kết nối không thành công, [ERR] sẽ tạm thời xuất hiện trên màn hình rồi đồng hồ sẽ quay lại Chế độ hiển thị giờ hiện hành.

  5684_fl_BLEcnct_Start_Finish
 4. phone-s Thực hiện thao tác hiển thị trên màn hình điện thoại để chuyển đổi Giờ địa phương với Giờ thế giới.

Lưu ý

Điều chỉnh thời gian tự động không hoạt động trong 24 giờ sau khi chuyển đổi Giờ địa phương và Giờ thế giới.

Trở lại

Tiếp