Số mô đun 5684

Điều chỉnh căn chỉnh kim

Nếu các kim nằm ngoài phạm vi căn chỉnh mặc dù đang thực hiện căn chỉnh thời gian tự động, hãy sử dụng CASIO WATCHES để điều chỉnh kim.

  1. phone-s Nhấn vào biểu tượng "CASIO WATCHES".

  2. wat_s Nhấn giữ (C) trong ít nhất ba giây cho đến khi [CNCT] bắt đầu nháy sáng. Thả nút này ra khi kim chỉ chế độ dịch chuyển đến BLE_mark.

  3. Khi kết nối giữa đồng hồ và điện thoại đã được thiết lập, [CNCT] sẽ dừng nháy sáng.

    Nếu vì lý do nào đó mà kết nối không thành công, [ERR] sẽ tạm thời xuất hiện trên màn hình rồi đồng hồ sẽ quay lại Chế độ hiển thị giờ hiện hành.

    5684_fl_BLEcnct_Start_Finish
  4. phone-s Thực hiện thao tác được hiển thị trên màn hình điện thoại để chỉnh sửa căn chỉnh kim.

Trở lại

Tiếp