Số mô đun 5684

Cấu hình cài đặt Nhắc nhở

Sau khi sử dụng CASIO WATCHES để tạo nhắc nhở, cuộc hẹn, ngày kỷ niệm hoặc các sự kiện khác mà bạn cần nhớ, bạn có thể kiểm tra các nhắc nhở này trên đồng hồ.

Bạn có thể đăng ký tối đa năm nhắc nhở.

  1. phone-s Nhấn vào biểu tượng "CASIO WATCHES".

  2. wat_s Nhấn giữ (C) trong ít nhất ba giây cho đến khi [CNCT] bắt đầu nháy sáng. Thả nút này ra khi kim chỉ chế độ dịch chuyển đến BLE_mark.

  3. Khi kết nối giữa đồng hồ và điện thoại đã được thiết lập, [CNCT] sẽ dừng nháy sáng.

    Nếu vì lý do nào đó mà kết nối không thành công, [ERR] sẽ tạm thời xuất hiện trên màn hình rồi đồng hồ sẽ quay lại Chế độ hiển thị giờ hiện hành.

    5684_fl_BLEcnct_Start_Finish
  4. phone-s Hãy làm theo hướng dẫn xuất hiện trên màn hình để cấu hình cài đặt nhắc nhở.

  5. Bạn có nhập tiêu đề nhắc nhở gồm tối đa 18 ký tự chữ và số.

Lưu ý

Để tránh hiển thị cuộc hẹn trên đồng hồ, hãy sử dụng CASIO WATCHES để tắt cài đặt nhắc nhở.

Trở lại

Tiếp