Số mô đun 5684

Kiểm tra mức sạc của đồng hồ

Sử dụng quy trình bên dưới để kiểm tra mức sạc hiện tại với CASIO WATCHES.

  1. phone-s Nhấn vào biểu tượng "CASIO WATCHES".

  2. wat_s Nhấn giữ (C) trong ít nhất ba giây cho đến khi [CNCT] bắt đầu nháy sáng. Thả nút này ra khi kim chỉ chế độ dịch chuyển đến BLE_mark.

  3. Khi kết nối giữa đồng hồ và điện thoại đã được thiết lập, [CNCT] sẽ dừng nháy sáng.

    Nếu vì lý do nào đó mà kết nối không thành công, [ERR] sẽ tạm thời xuất hiện trên màn hình rồi đồng hồ sẽ quay lại Chế độ hiển thị giờ hiện hành.

    5684_fl_BLEcnct_Start_Finish
  4. phone-s Dùng CASIO WATCHES để kiểm tra mức sạc.

Trở lại

Tiếp