Số mô đun 5684

Hủy kết nối cặp

Hủy ghép nối đồng hồ khỏi điện thoại cần cả thao tác trên điện thoại lẫn trên CASIO WATCHES.

Xóa Thông tin ghép nối khỏi CASIO WATCHES

 1. phone-s Nhấn vào biểu tượng "CASIO WATCHES".

 2. phone-s Thực hiện thao tác được hiển thị trên màn hình điện thoại để hủy ghép nối.

Xóa Thông tin ghép nối khỏi Đồng hồ

 1. wat_s Nhấn giữ (C) trong ít nhất một giây để chuyển sang Chế độ hiển thị giờ hiện hành.

 2. wat_s Nhấn giữ (A) trong ít nhất hai giây. Thả nút này ra khi tên của Thành phố địa phương hiện đang được chọn xuất hiện trên màn hình.

 3. Đây là chế độ cài đặt. Kim đồng hồ tự động dịch chuyển ra ngoài để dễ xem màn hình và các chỉ báo khác.

  5684_13_fl_MobileLink_comon
 4. wat_s Nhấn (C) hai lần.

 5. Thao tác này sẽ làm cho số giây nháy sáng.

  5684_16_MobileLink
 6. wat_s Nhấn giữ (B) trong ít nhất ba giây. Thao tác này sẽ thay đổi luân phiên các chỉ báo [PAIR] và [CLR] trên màn hình. Thả nút này ra khi chỉ có [CLR] được hiển thị.

 7. Thao tác này xóa thông tin kết nối cặp khỏi đồng hồ và trở về màn hình chế độ hiển thị giờ hiện hành.

  5684_17_MobileLink
 8. wat_s Nhấn (A) để quay lại Chế độ hiển thị giờ hiện hành.

Lưu ý

Trong quá trình cấu hình cài đặt, sau khoảng hai đến ba phút mà không có thao tác thì đồng hồ sẽ tự động thoát khỏi hoạt động cài đặt.

Trở lại

Tiếp