Số mô đun 5684

Thay đổi cài đặt giờ mùa hè của Thành phố địa phương

  1. phone-s Nhấn vào biểu tượng "CASIO WATCHES".

  2. wat_s Nhấn giữ (C) trong ít nhất ba giây cho đến khi [CNCT] bắt đầu nháy sáng. Thả nút này ra khi kim chỉ chế độ dịch chuyển đến BLE_mark.

  3. Khi kết nối giữa đồng hồ và điện thoại đã được thiết lập, [CNCT] sẽ dừng nháy sáng.

    Nếu vì lý do nào đó mà kết nối không thành công, [ERR] sẽ tạm thời xuất hiện trên màn hình rồi đồng hồ sẽ quay lại Chế độ hiển thị giờ hiện hành.

    5684_fl_BLEcnct_Start_Finish
  4. phone-s Thực hiện thao tác được hiển thị trên màn hình điện thoại để thay đổi cài đặt giờ mùa hè của Thành phố địa phương.

Trở lại

Tiếp