Số mô đun 5684

Điều hướng giữa các chế độ

Mỗi lần nhấn (C) sẽ xoay vòng giữa các chế độ đồng hồ.

Ở chế độ bất kỳ, nhấn giữ (C) trong ít nhất một giây để quay lại Chế độ hiển thị giờ hiện hành.

5684_03_gg_Intro

Kết nối với điện thoại

Nhấn giữ (C) trong ít nhất ba giây để kết nối với điện thoại.

Để ngắt kết nối, hãy nhấn vào bất kỳ nút nào.

5684_04_fl_Intro

Trở lại

Tiếp