Số mô đun 5684

Dịch chuyển kim để đọc màn hình số

Thao tác dịch chuyển kim sẽ di chuyển kim sang một bên để dễ xem thông tin hiển thị.

  1. Trong khi đang nhấn giữ (B) và nhấn (C).

  2. Thao tác này sẽ dịch chuyển kim của đồng hồ kim để dễ xem thông tin hiển thị.

    5684_07_Intro
  3. Để đưa kim về vị trí trạng thái bình thường, hãy nhấn giữ (B) khi bạn nhấn lại (C) hoặc nhấn (C) để chuyển sang chế độ khác.

Lưu ý

Nếu bạn để kim đồng hồ dịch chuyển và không thực hiện bất kỳ thao tác nào trong khoảng một giờ, kim sẽ tự động tiếp tục trạng thái bình thường.

Trở lại

Tiếp