หมายเลขโมดูล 5413

การสลับระหว่างการบอกเวลาแบบ 12 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง

1.กดปุ่ม (A) ค้างไว้ประมาณสองวินาที

[SET Hold] จะปรากฏขึ้นแล้วการตั้งค่าโซนเวลาจะกระพริบ

2.กด (C) สองครั้ง การตั้งค่า ([12H] หรือ [24H]) ในปัจจุบันจะกระพริบบนหน้าปัด

3.หมุนสวิตช์หมุนเพื่อแสดง [12H] (การบอกเวลาแบบ 12 ชั่วโมง) หรือ [24H] (การบอกเวลาแบบ 24 ชั่วโมง)

4.กด (A) เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า