หมายเลขโมดูล 5413

การไปยังโหมดต่างๆ

นาฬิากาของคุณมีเจ็ดโหมด ไปยังโหมดต่างๆ ที่แสดงไว้ด้านล่างนี้

ใช้ปุ่ม (C) เพื่อเปลี่ยนไปยังโหมดต่างๆ หากต้องการเข้าสู่โหมดควบคุม กดปุ่ม (B) ค้างไว้ 0.5 วินาที

* เมื่อนาฬิกาเข้าสู่โหมดควบคุม จะทำการเชื่อมกับโทรศัพท์และตัวระบุ Bluetooth จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ