หมายเลขโมดูล 5413

การเลื่อนเข็มบอกเวลา

การเลื่อนเข็มบอกชั่วโมงและนาที จะเลื่อนเข็มนาฬิกาเพื่อให้ดูข้อมูลที่แสดงได้ง่ายขึ้น

1.หากต้องการเลื่อนเข็มชั่วโมงและนาที กดปุ่ม (L) ในขณะที่กดปุ่ม (C)

  • ซึ่งจะทำให้เข็มชั่วโมงและนาทีเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ไม่บัง หน้าปัดดิจิตอล
  • ตัวระบุ HANDS จะกระพริบเมื่อเข็มถูกเลื่อนไป

เช่น:

การเลื่อนเข็มเมื่อเป็นเวลา 11:00

2.เมื่อต้องการเลื่อนเข็มกลับสู่ตำแหน่งเดิม กดปุ่ม (L) ในขณะที่กดปุ่ม (C) อีกครั้ง