หมายเลขโมดูล 5413

การป้องกันสำหรับการเชื่อมต่อมือถือ

การป้องกันตามกฎหมาย

  • นาฬิกานี้เป็นไปตามหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายคลื่นวิทยุในประเทศและพื้นที่ต่างๆ การใช้นาฬิกานี้ในพื้นที่ที่ไม่เป็นไปตามหรือไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายคลื่นวิทยุ อาจเป็นความผิดในทางอาญา ไปที่เว็บไซต์ CASIO เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
    http://world.casio.com/ce/BLE/
  • การใช้นาฬิกานี้ภายในเครื่องบินจะถูกจำกัดไว้ภายใต้กฎหมายการบิน ของแต่ละประเทศต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สายการบิน

การป้องกันเมื่อใช้ Mobile Link

  • เมื่อใช้นาฬิกานี้ร่วมกับโทรศัพท์ ต้องให้นาฬิกาและโทรศัพท์อยู่ใกล้ๆ กัน ขอแนะนำให้อยู่ในระยะสองเมตร แต่สภาพแวดล้อมในพื้นที่ (เช่น กำแพง เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ) โครงสร้างอาคาร และปัจจัยอื่นๆ อาจทำให้ต้องอยู่ในระยะใกล้กันมากขึ้น
  • นาฬิกานี้อาจได้รับผลกระทบจากอุปกรณ์อื่น (อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์แสดงภาพและเสียง อุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นาฬิกาอาจได้รับผลกระทบจากเตาไมโครเวฟ นาฬิกาอาจไม่สามารถสื่อสารกับโทรศัพท์ตามปกติ ถ้าเตาไมโครเวฟทำงานอยู่ใกล้ๆ ในทางตรงกันข้าม นาฬิกานี้อาจทำให้เกิดเสียงรบกวนในการรับวิทยุและภาพวิดีโอของ TV
  • Bluetooth ของนาฬิกานี้ใช้ย่านความถี่เดียวกัน (2.4 GHz) กับอุปกรณ์ LAN แบบไร้สาย และการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในบริเวณใกล้เคียงกับนาฬิกานี้อาจทำให้เกิด คลื่นแทรก ความเร็วในการสื่อสารลดลง และเกิดคลื่นรบกวนนาฬิกาและอุปกรณ์ LAN แบบไร้สายหรือแม้แต่ทำให้ไม่สามารถสื่อสารได้

การป้องกันไม่ให้นาฬิกานี้ปล่อยคลื่นวิทยุ

นาฬิกาจะปล่อยคลื่นวิทยุในขณะที่ตัวระบุ Bluetooth (BLE_mark) ปรากฎขึ้นหรือกำลังกระพริบ แม้ว่าตัวระบุ Bluetooth (BLE_mark) จะไม่ปรากฎขึ้นหรือไม่กะพริบ นาฬิกาจะพยายามเชื่อมต่อกับโทรศัพท์วันละครั้งเพื่ออัปเดตการตั้งค่าเวลา

เมื่ออยู่ในโรงพยาบาล ในเครื่องบิน หรือในพื้นที่อื่นๆ ที่ไม่อนุญาตให้ใช้คลื่นวิทยุ ให้ปิดการปล่อยคลื่นวิทยุโดยการกดปุ่ม (B) ค้างไว้ประมาณ 0.5 วินาที จนกระทั่งตัวระบุ Bluetooth หายไปจากหน้าปัดนาฬิกา จากนั้น กดปุ่ม (C) ประมาณสี่วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดการใช้งานบนเครื่องบิน

สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “การเข้าสู่โหมดเครื่องบินของนาฬิกา