หมายเลขโมดูล 5413

ลิขสิทธิ์และลิขสิทธิ์ที่จดทะเบียน

  • Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc.
  • iPhone และ App Store เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
  • GALAXY Note และ GALAXY S เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics Co., Ltd.
  • Android และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Google Inc.
  • ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ในนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนของบริษัทนั้นๆ