หมายเลขโมดูล 5413

การดูเวลาในโซนอื่น

1.หมุ่นสวิตช์หมุนเพื่อเลือกเมือง

ซึ่งจะทำให้เวลาปัจจุบันของเมืองที่เลือกปรากฏขึ้น

  • การหมุ่นสวิตช์หมุนเร็วๆ สามครั้งในทิศทางใดก็ตาม จะเริ่มการทำงานอย่างรวดเร็ว (เดินหน้าหรือถอยหลัง)

2.กด (C) ห้าครั้งเพื่อกลับไปที่โหมดบอกเวลาปกติ