หมายเลขโมดูล 5413

ตัวระบุบนหน้าปัด

ตัวระบุ Bluetooth
ระบุว่านาฬิกาเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ (โหมดควบคุม)

ตัวระบุการปลุกซ้ำ
ระบุว่ากำลังดำเนินการปลุกซ้ำ

ตัวระบุการปลุก
ระบุว่าเปิดนาฬิกาปลุก

ตัวระบุสัญญาณแจ้งต้นชั่วโมง
ระบุว่าเปิดใช้งานสัญญาณแจ้งต้นชั่วโมง

ตัวระบุเครื่องบิน
ระบุว่านาฬิกาอยู่ในโหมดการใช้งานบนเครื่องบิน ดังนั้น การสื่อสารกับโทรศัพท์จึงถูกปิดใช้งาน

ตัวระบุ DST
ระบุว่าเปิดใช้งานเวลาในฤดูร้อน

ตัวระบุเวลาก่อน/หลังเที่ยง
ระบุเวลา a.m. และ p.m. ขณะใช้การบอกเวลาแบบ 12 ชั่วโมง

ตัวระบุการปิดเสียง
ปิดเสียงการทำงานที่ออกมา

ตัวระบุการเลื่อนเข็มนาฬิกา
เลื่อนเข็มนาฬิกาแล้ว