หมายเลขโมดูล 5413

การปรับการวางตำแหน่งเข็มนาฬิกา

1.กดปุ่ม (A) ค้างไว้ประมาณห้าวินาที

[H.SET Hold] จะปรากฏขึ้นและ [Sub] จะกระพริบ

2.ถ้าตัวชี้ไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่ง 12 นาฬิกา ให้หมุนสวิตช์หมุนเพื่อเลื่อนตัวชี้

  • การหมุนสวิตช์หมุนเร็วๆ สามครั้ง เป็นการเริ่มการเดินหน้าอย่างรวดเร็ว

3.กด (C)

ซึ่งจะเปิดใช้งานการแก้ไขการวางตำแหน่งเข็มชั่วโมงและนาที

  • การกด (C) อีกครั้งจะกลับไปสู่การแก้ไขตำแหน่งตัวชี้
  • การทำงานของปุ่มและสวิตช์หมุนจะถูกปิดใช้งานเมื่อเข็มนาฬิกาหมุนอยู่

4.ถ้าเข็มชั่วโมงและนาทีไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่ง 12 นาฬิกา ให้หมุนสวิตช์หมุนเพื่อเลื่อนเข็มไปที่ตำแหน่งดังกล่าว

5.กด (A) เพื่อกลับไปที่โหมดบอกเวลาปกติ