Nhảy sang nội dung

Tính toán phương trình (EQN)

Phương trình bậc hai và phương trình bậc ba

Phương trình bậc hai: ax2 + bx + c = 0

Phương trình bậc ba: ax3 + bx2 + cx + d = 0

Vào phương thức EQN và nhấn sẽ hiển thị màn hình phương trình bậc hai/bậc ba ban đầu.

Sử dụng màn hình này để xác định 2 (bậc hai) hoặc 3 (bậc ba) làm bậc của phương trình và nhập các giá trị cho từng hệ số.

(1) Tên hệ số
(2) Giá trị phần tử
(3) Mũi tên chỉ hướng bạn cần cuộn để xem các phần tử khác.

Bất kỳ khi nào cho tới khi bạn nhập một giá trị cho hệ số cuối cùng (c cho phương trình bậc hai, d cho phương trình bậc ba), bạn có thể dùng các phím để di chuyển giữa các hệ số trên màn hình và thực hiện thay đổi, nếu bạn muốn.

Lưu ý rằng bạn không thể nhập số phức cho các hệ số.

Tính toán bắt đầu và một trong các nghiệm xuất hiện ngay sau khi bạn nhập giá trị cho hệ số cuối cùng.

(1) Tên biến
(2) Nghiệm
(3) Mũi tên chỉ hướng bạn cần cuộn để xem các nghiệm khác.

Nhấn phím để xem các nghiệm khác. Sử dụng để cuộn giữa tất cả các nghiệm cho phương trình.

Nhấn phím vào lúc này sẽ trở về màn hình nhập hệ số.

Một vài hệ số có thể khiến tính toán mất nhiều thời gian hơn.


Ví dụ 1: Để giải phương trình
x3 - 2x2 - x + 2 = 0 (x = 2, -1, 1)

(Degree?) 3
(a?) 1
(b?) 2
(c?) 1
(d?) 2
(x1 = 2)
(x2 = -1)
(x3 = 1)

Nếu kết quả là một số phức, phần thực của nghiệm đầu tiên xuất hiện trước. Điều này được chỉ ra bằng ký hiệu "R↔I" trên màn hình. Nhấn (Re⇔Im) để chuyển đổi màn hình giữa phần thực và phần ảo của một nghiệm.


Ví dụ 2: Để giải phương trình
8x2 - 4x + 5 = 0 (x = 0,25 ± 0,75i)

(Degree?) 2
(a?) 8
(b?) 4
(c?) 5
(x1 = 0,25 + 0,75i)
(x2 = 0,25 - 0,75i)
In trang này
Đầu trang