Nhảy sang nội dung

Chuyển đổi độ đo (chỉ fx-570MS/fx-991MS)

Các lệnh chuyển đổi độ đo có sẵn của máy tính này làm cho việc chuyển đổi các giá trị từ đơn vị này sang đơn vị khác đơn giản hơn. Bạn có thể dùng các lệnh chuyển đổi độ đo trong bất kỳ phương thức tính toán nào ngoại trừ BASE.

Để nhập một lệnh chuyển đổi độ đo vào trong một phép tính, nhấn (CONV) sau đó nhập một số có hai chữ số tương ứng với lệnh bạn muốn. Khi nhập một giá trị âm, hãy đặt giá trị đó trong dấu ngoặc đơn , .


Ví dụ: Để chuyển -31°C thành Fahrenheit

  • 31(CONV) (°C°F)

Bảng sau chỉ ra các số có hai chữ số cho từng lệnh chuyển đổi độ đo.

01 incm
02 cmin
03 ftm
04 mft
05 ydm
06 myd
07 milekm
08 kmmile
09 n milem
10 mn mile
11 acrem2
12 m2acre
13 gal (US)
14 gal (US)
15 gal (UK)
16 gal (UK)
17 pckm
18 kmpc
19 km/hm/s
20 m/skm/h
21 ozg
22 goz
23 lbkg
24 kglb
25 atmPa
26 Paatm
27 mmHgPa
28 PammHg
29 hpkW
30 kWhp
31 kgf/cm2Pa
32 Pakgf/cm2
33 kgf • mJ
34 Jkgf • m
35 lbf/in2kPa
36 kPalbf/in2
37 °F°C
38 °C°F
39 Jcal
40 calJ

Lưu ý

Dữ liệu công thức chuyển đổi dựa trên "NIST Special Publication 811 (2008)".

Lệnh Jcal thực hiện chuyển đổi cho các giá trị ở nhiệt độ 15°C.

In trang này
Đầu trang