Số mô đun 5684

Bật tín hiệu thời gian hàng giờ

  1. Chuyển sang Chế độ báo thức.

  2. Nhấn (D) để hiển thị màn hình tín hiệu thời gian hàng giờ ([SIG]).

  3. 5684_30_ALM
  4. Nhấn (A) để chuyển đổi tín hiệu thời gian hàng giờ giữa kích hoạt (bật) và vô hiệu hóa (tắt).

Trở lại

Tiếp