Số mô đun 5684

Tắt báo thức hoặc tín hiệu thời gian hàng giờ

Để báo thức hoặc tín hiệu thời gian hàng giờ ngừng phát âm báo, hãy thực hiện các bước dưới đây để tắt.

Để báo thức hoặc tín hiệu thời gian hàng giờ phát âm báo trở lại, hãy bật lại.

  1. Chuyển sang Chế độ báo thức.

  2. Nhấn (D) để cuộn qua các báo thức ([AL1] đến [AL5]) và các màn hình tín hiệu thời gian hàng giờ ([SIG]) cho đến khi báo thức bạn muốn tắt được hiển thị.

  3. 5684_31_ALM
  4. Nhấn (A) để tắt báo thức hiển thị hoặc tín hiệu thời gian hàng giờ.

  5. Mỗi lần nhấn (A) sẽ chuyển đổi giữa bật và tắt.

Trở lại

Tiếp