Số mô đun 5684

Sử dụng CASIO WATCHES để cấu hình cài đặt Báo thức

Nếu đồng hồ được ghép nối với điện thoại, bạn cũng có thể sử dụng use CASIO WATCHES để đặt báo thức.

Trở lại

Tiếp