Số mô đun 5684

Cài đặt Thành phố theo giờ thế giới

Sử dụng quy trình trong phần này để chọn Thành phố theo giờ thế giới. Nếu đang ở khu vực tuân theo quy ước giờ mùa hè, bạn cũng có thể cấu hình cài đặt giờ mùa hè.

Lưu ý

Cài đặt giờ mùa hè mặc định ban đầu cho tất cả các thành phố là [AUTO]. Trong nhiều trường hợp, cài đặt [AUTO] cho phép bạn sử dụng đồng hồ mà không cần chuyển đổi giữa giờ mùa hè và giờ tiêu chuẩn.

 1. Chuyển sang Chế độ giờ thế giới.

 2. Sử dụng (D) để hiển thị thành phố mà bạn muốn.

 3. Nhấn giữ (D) sẽ giúp bạn cuộn nhanh qua các mục cài đặt.

  5684_23_WT_comon
 4. Để thay đổi cài đặt giờ mùa hè, hãy nhấn giữ (A) trong ít nhất hai giây. Thả nút này ra khi cài đặt giờ mùa hè bắt đầu nháy sáng.

 5. Đây là chế độ cài đặt. Kim đồng hồ tự động dịch chuyển ra ngoài để dễ xem màn hình và các chỉ báo khác.

  5684_24_WT_comon
 6. Sử dụng (D) để thay đổi cài đặt thời gian mùa hè.

 7. Mỗi lần nhấn (D) sẽ xoay vòng các cài đặt theo thứ tự được hiển thị bên dưới.

  [AUTO]
  Đồng hồ tự động chuyển giữa giờ tiêu chuẩn và giờ mùa hè.

  [OFF]
  Đồng hồ luôn hiển thị giờ tiêu chuẩn.

  [ON]
  Đồng hồ luôn hiển thị giờ mùa hè.

 8. Nhấn (A) để thoát màn hình cài đặt.

Lưu ý

Trong quá trình cấu hình cài đặt, sau khoảng hai đến ba phút mà không có thao tác thì đồng hồ sẽ tự động thoát khỏi hoạt động cài đặt.

Khi chọn [UTC] làm thành phố, bạn sẽ không thể thay đổi hoặc kiểm tra cài đặt giờ mùa hè.

Nếu bạn chọn Thành phố theo giờ thế giới với CASIO WATCHES, rồi chuyển sang một thành phố khác bằng thao tác trên đồng hồ thì thông tin về thành phố trên CASIO WATCHES sẽ bị xóa khỏi đồng hồ.

Trở lại

Tiếp