Số mô đun 5684

Đo thời gian đã trôi qua

  1. Chuyển sang Chế độ đồng hồ bấm giờ.

  2. Sử dụng các thao tác dưới đây để đo thời gian đã trôi qua.

  3. fl_stw_D_btn_sstrsst_new

    Thời gian đã trôi qua được hiển thị bằng đơn vị 1/100 giây trong giờ đo đầu tiên. Sau giờ đầu tiên, thời gian đã trôi qua được hiển thị bằng đơn vị một giây.

    5684_33_34_ST_SPL_comon
  4. Nhấn (A) để đặt lại đồng hồ bấm giờ về toàn bộ là số không.

Trở lại

Tiếp