Số mô đun 5684

Sử dụng đồng hồ tại cơ sở y tế hoặc máy bay

Bất cứ khi nào bạn ở trong bệnh viện, trên máy bay hoặc ở bất kỳ vị trí nào khác mà kết nối với điện thoại có thể gây ra sự cố, bạn có thể thực hiện quy trình bên dưới để tắt điều chỉnh thời gian tự động. Để bật lại điều chỉnh thời gian tự động, hãy thực hiện lại cùng một thao tác.

 1. Chuyển sang Chế độ hiển thị giờ hiện hành.

 2. Nhấn giữ (A) trong ít nhất hai giây. Thả nút này ra khi tên của Thành phố địa phương hiện đang được chọn xuất hiện trên màn hình.

 3. Đây là chế độ cài đặt. Kim đồng hồ tự động dịch chuyển ra ngoài để dễ xem màn hình và các chỉ báo khác.

  5684_13_fl_MobileLink_comon
 4. Nhấn (C) 13 lần.

 5. Thao tác này hiển thị [RCVD].

  5684_21_ATDS
 6. Nhấn (D) để chuyển đổi giữa các cài đặt điều chỉnh thời gian tự động.

 7. [OFF]: Điều chỉnh thời gian tự động đang tắt.

  [ON]: Điều chỉnh thời gian tự động đang bật.

 8. Nhấn (A) để hoàn tất thao tác cài đặt.

Lưu ý

Chỉ có thể thay đổi cài đặt điều chỉnh thời gian tự động trong khi đồng hồ đang kết nối cặp với điện thoại.

Trong quá trình cấu hình cài đặt, sau khoảng hai đến ba phút mà không có thao tác thì đồng hồ sẽ tự động thoát khỏi hoạt động cài đặt.

Trở lại

Tiếp