Số mô đun 5684

Sử dụng thao tác đồng hồ để điều chỉnh cài đặt thời gian

Nếu vì lý do nào đó mà bạn không thể kết nối đồng hồ với điện thoại, bạn có thể thao tác trên đồng hồ để điều chỉnh cài đặt ngày tháng và thời gian.

Đặt Thành phố địa phương

Sử dụng quy trình trong phần này để chọn một thành phố làm Thành phố địa phương. Nếu đang ở khu vực tuân theo quy ước giờ mùa hè, bạn cũng có thể cấu hình cài đặt giờ mùa hè.

Lưu ý

Cài đặt giờ mùa hè mặc định ban đầu cho tất cả các thành phố là [AUTO]. Trong nhiều trường hợp, cài đặt [AUTO] cho phép bạn sử dụng đồng hồ mà không cần chuyển đổi giữa giờ mùa hè và giờ tiêu chuẩn.

Trong quá trình cấu hình cài đặt, sau khoảng hai đến ba phút mà không có thao tác thì đồng hồ sẽ tự động thoát khỏi hoạt động cài đặt.

 1. Chuyển sang Chế độ hiển thị giờ hiện hành.

 2. Nhấn giữ (A) trong ít nhất hai giây. Thả nút này ra khi tên của Thành phố địa phương hiện đang được chọn xuất hiện trên màn hình.

 3. Đây là chế độ cài đặt. Kim đồng hồ tự động dịch chuyển ra ngoài để dễ xem màn hình và các chỉ báo khác.

  5684_13_fl_MobileLink_comon
 4. Sử dụng (B) và (D) để thay đổi cài đặt Thành phố địa phương.

 5. Nhấn giữ (B) hoặc (D) sẽ giúp bạn cuộn nhanh qua các mục cài đặt.

  Tham khảo thông tin dưới đây để biết chi tiết.

 6. Nhấn (C).

 7. Sử dụng (D) để chọn cài đặt thời gian mùa hè.

 8. Mỗi lần nhấn (D) sẽ xoay vòng qua các cài đặt hiện có theo thứ tự được hiển thị bên dưới.

  [AUTO]
  Đồng hồ tự động chuyển giữa giờ tiêu chuẩn và giờ mùa hè.

  [OFF]
  Đồng hồ luôn hiển thị giờ tiêu chuẩn.

  [ON]
  Đồng hồ luôn hiển thị giờ mùa hè.

  5684_18_ATDS
 9. Nhấn (A) để hoàn tất thao tác cài đặt.

Đặt Thời gian/Ngày tháng

 1. Chuyển sang Chế độ hiển thị giờ hiện hành.

 2. Nhấn giữ (A) trong ít nhất hai giây. Thả nút này ra khi tên của Thành phố địa phương hiện đang được chọn xuất hiện trên màn hình.

 3. Đây là chế độ cài đặt. Kim đồng hồ tự động dịch chuyển ra ngoài để dễ xem màn hình và các chỉ báo khác.

  5684_13_fl_MobileLink_comon
 4. Tiếp tục nhấn (C) cho đến khi cài đặt mà bạn muốn thay đổi đang nhấp nháy.

 5. Mỗi lần nhấn (C), các cài đặt sẽ lần lượt nhấp nháy theo trình tự bên dưới.

  5657_fl_Date_Time_seting_Item
 6. Cấu hình cài đặt ngày tháng và thời gian.

 7. Để đặt lại giây về 00: Nhấn (D). 1 sẽ được thêm vào số phút khi số đếm hiện tại nằm giữa 30 và 59 giây.

  Đối với tất cả các cài đặt khác, sử dụng (B) và (D) để thay đổi cài đặt nháy sáng.
  Nhấn giữ (B) hoặc (D) sẽ giúp bạn cuộn nhanh qua các mục cài đặt.

 8. Lặp lại bước 3 và 4 để chọn cài đặt ngày tháng và thời gian.

 9. Nhấn (A) để hoàn tất thao tác cài đặt.

Lưu ý

Trong quá trình cấu hình cài đặt, sau khoảng hai đến ba phút mà không có thao tác thì đồng hồ sẽ tự động thoát khỏi hoạt động cài đặt.

Chuyển giữa Chế độ hiển thị giờ hiện hành 12 giờ và 24 giờ

Bạn có thể chọn định dạng 12 giờ hoặc định dạng 24 giờ cho chế độ hiển thị thời gian.

 1. Chuyển sang Chế độ hiển thị giờ hiện hành.

 2. Nhấn giữ (A) trong ít nhất hai giây. Thả nút này ra khi tên của Thành phố địa phương hiện đang được chọn xuất hiện trên màn hình.

 3. Đây là chế độ cài đặt. Kim đồng hồ tự động dịch chuyển ra ngoài để dễ xem màn hình và các chỉ báo khác.

  5684_13_fl_MobileLink_comon
 4. Nhấn (C) tám lần.

 5. Thao tác này sẽ khiến [12H] hoặc [24H] nháy sáng trên màn hình.

  5684_19_ATDS
 6. Nhấn (D) để chuyển đổi cài tắt giữa [12H] (giờ hiện hành 12 giờ) và [24H] (giờ hiện hành 24 giờ).

 7. 5684_20_fl_ATDS
 8. Nhấn (A) để hoàn tất thao tác cài đặt.

Lưu ý

Trong quá trình cấu hình cài đặt, sau khoảng hai đến ba phút mà không có thao tác thì đồng hồ sẽ tự động thoát khỏi hoạt động cài đặt.

Trở lại

Tiếp