นาฬิกา

นาฬิกา

GB-6900B, GB-X6900B, GB-5600B, GBA-400

ข้อสำคัญ! ผู้ใช้ Samsung Galaxy โปรดทราบ
GBA-400 GB series

GPS Hybrid Wave Ceptor

ข้อสำคัญ! เกี่ยวกับการปรับเวลาตาม "อธิกวินาที"